BIBLIOGRAFIE 2

 

HET NEGERBOEK is gebaseerd op overgeleverde getuigenissen van historische figuren. Deze zijn ook als personages in de roman opgenomen. De titel is ontleend aan een historisch document, dat bekendstaat als het ‘Book of negroes’. Drieduizend zwarte mensen, die zich lieten inschepen voor een reis naar de vrijheid in Canada, worden in dit negerboek bij naam genoemd en krijgen door de beschreven bijzonderheden een gezicht. Een idrukwekkend boek.

 Het hart van hout vertelt een prachtige geschiedenis over Hunny, het verhaal is geïnspireerd op een echte rechtszaak van die tijd, wat het nog aangrijpender maakt. Het is bijna niet te bevatten dat deze gruwelijkheden werkelijk plaats hebben gevonden. Iedereen zou dit boek moeten lezen, deze verhalen mogen nooit vergeten worden, het druist tegen alle mensenrechten in! Het plot is zeer aangrijpend, en Rose's aandeel is hierin niet klein...

 

AMSTERDAMSE SLAVENHANDEL

Amsterdam begint zijn slavernijverleden te ontdekken, al is het nog niet altijd van harte. Sinds 2004 ligt er een gedenksteen voor Herengracht 502, de ambtswoning van de burgemeester uit 1672. Als bewindvoerder van de West-Indische Compagnie (WIC) en Directeur van de Sociëteit van Suriname was Godin verantwoordelijk voor het opkopen en verkopen van tot slaaf gemaakte Afrikanen. 'Slavernij en slavenhandel zijn misdaden tegen de menselijkheid,' staat er. In Leo Balai's Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel zijn nog veel meer van zulke schuldige plekken te vinden.

 

Spinoza ontwikkelde in zijn 'Ethica' een systeem dat verrassend veel lijkt op wat Damasio vanuit de neuropsychologie heeft ontdekt.
Damasio, Amerikaans neurobioloog van grote klasse

 

Een belangrijk boek. Damasio, neurobioloog van grote klasse, gaat in dit boek verder op de weg die hij in zijn eerdere boeken, 'De vergissing van Descartes' (1995) en 'Ik voel dus ik ben' (2001), was ingeslagen. Stap voor stap en altijd helder laat hij zien hoe menselijke gevoelens en de onderliggende emoties kunnen worden begrepen vanuit de neurobiologie. En gaandeweg werpt hij een nieuw licht op het denken van Spinoza, die in zijn 'Ethica' een systeem ontwikkelde dat verrassend veel lijkt op wat Damasio vanuit een heel ander vertrekpunt heeft bereikt.

http://historischhuis.nl/recensiebank/review/show/289http://www.aadjanson.nl/wordpress/?p=41

 

Waarom wordt er altijd weer teruggegrepen op de Verlichting wanneer we het hebben over de kernwaarden van onze cultuur? In De Verlichting als kraamkamer geeft Jabik Veenbaas een toegankelijk antwoord op die vraag. Hij plaatst vijftien spraakmakende Verlichtingsdenkers in hun historische context en onderzoekt ze op hun betekenis voor het heden. Daarbij komen actuele thema’s aan de orde, zoals de onttovering van de wereld, het debat over de mensenrechten en de emancipatie van de vrouw. Veenbaas haalt een aantal clichés over het tijdperk krachtig onderuit. Zo laat hij zien dat de Verlichting niet het tijdperk was dat de menselijke rede verheerlijkte, maar juist een periode waarin deze werd onttroond. Ook toont hij de angst van de achttiende eeuw voor de ethische en spirituele leegte: een angst die wij hebben geërfd.

Lees verder : http-::kwestievanverwondering.blogspot.nl:2013:09:jacques-le-fataliste-nathan-der-weise.html

 

Dit boek is een kroon voor Adriaan Koerbagh – kroongetuige van de behoefte aan vrijheid van meningsuiting. Het heeft inderdaad ‘eenigen tijd’ geduurd: 117 jaar na 1896, 344 jaar na 1669 - maar hij is er nu dan. Het is te hopen dat velen kennis gaan nemen van dit zeer informatieve en leesbare boek over een gebeurtenis waaraan weinig ruchtbaarheid werd gegeven en waarvoor de verantwoordelijken zich niet hebben hoeven verantwoorden en te weinig hebben moeten schamen.

Het boek opent in de Inleiding precies goed met de belachelijk wrede strafeis van Schout Cornelis Witsen, tegenover het beeld van het zo tolerante klimaat van de Republiek. Hoe kon iemand toen zó als ernstige misdadiger veroordeeld worden voor het schrijven van een voorlichtend boek en het bezig zijn met de publicatie van een nog vrijzinniger boek? Waarom kon dat gebeuren? Dat is de centrale vraag – hetgeen waarover de 21e eeuwer uiterst verbaasd is. Deze pikzwarte bladzijde blijkt niet te kloppen met het zo graag naar voren gehaalde beeld van die Gouden Eeuw en grote Nederlandse tolerantie.

Kijk en luister naar interview op youtube met Bart  Leeuwenburgh. 

"De eerste mens die met een verrekijker naar maan, sterren en planeten speurde, was Galileo Galileï in 1609. Dankzij de uitvinding van de telescoop, kon hij verder in het heelal doordringen dan ooit een mens voor hem. En weet je aan wie wij de uitvinding van deze verrekijker te danken hebben?” Mijn vader zweeg en keek ons een voor een aan. “Zeg het maar”, drong ik aan, “want we weten het toch niet”. “Deze kijker is uitgevonden door Metius en hij kwam uit Franeker. Dat wordt tenminste verteld, of het echt waar is zullen we misschien nooit aan de weet komen”.

Uit EISE VERTELT 25

Eises vader, die dit vertelde, twijfelde en terecht, want dankzij 'Wiskunde als familiebedrijf' weten we dat niet Adriaan Metius maar zijn wat wereldvreemde jongere broer Jacob Metius een telescoop ontwikkelde.

Adriaan Metius (1571-1635) was 35 jaar hoogleraar aan de Franeker universiteit en een van de bekendste Nederlandse wiskundigen.

De lijkrede door Menelaus Winsemius, een biografie, biedt inzicht in de wereld van de wiskunde rond 1600 en in het leven van de Metii. Interessant, boeiend en helder geschreven.

 

AMSTERDAM - Geschiedenis van de meest vrijzinnige stad ter wereld

In 'AMSTERDAM' vond ik tal van 'bouwstenen' in om mijn verhaal over de Verlichting verder uit te bouwen.

 

Een meeslepend en wervelend geschreven verhaal van Amsterdam, vol voorbeelden van bijzonderheden, ideeën en vooral van mensen. Russell Shorto vertelt het verhaal van deze fascinerende stad met verve. 

 Hij begint bij het begin toen Amsterdam een kleine nederzetting was op drassig land. Een kleine nederzetting die groot werd nadat hier een Mirakel plaatsvond en pelgrims hun weg vonden, een stadje dat nog groter werd toen de haringvisserij steeds belangrijker werd. Een stad die in 1578 mee ging doen aan de Nederlandse Opstand en waar de Gouden Eeuw van de Republiek der Nederlanden misschien wel het meest zichtbaar werd. Hier werden de VOC en de WIC opgericht de eerste multinationals, hier ontstond de aandelenhandel en de wisselbank, hier ontstond het moderne kapitalisme. In de jaren ’60 van de 20e eeuw was Amsterdam opnieuw het centrum van de wereld, toen provo en hippie elkaar vonden in hun strijd tegen het gezag.

Het 'Verhaal van Amsterdam' was en blijft actueel. Burgemeester Van der Laan spreekt tijdens zijn bezoek aan Amerika in april 2014 over 'zijn' stad als een laboratorium waar veel mensen boven op elkaar zitten, als in een hogedrukvat vol tegenstellingen en verschillen in welstand, afkomst en cultuur. Daar worden maatsch.problemen het eerst en het sterkst gevoeld.Tijdens zijn bezoek aan de Amerikaanse westkust met Silicon Valley,San Francisco en technische giganten als Cisco, Facebook enTwitter spreekt hij over 'een broedplaats voor de toekomst' en ziet ongetwijfeld parallellen tussen zijn Amsterdam vroeger en nu : Kraamkamer voor de toekomst.

 

HET BEZOEK VAN DE LIJFARTS, Per Olov Enquist

"Meinte, by it lêzen fan it boek 'Het bezoek van de Lijfarts', skreaun troch Per Olov Enquist tocht ik oan dy: in historyske roman mei Verlichtings eleminten; in al wat alder boek, boppedat is in historyske roman net myn genre, mar it ferhaal is sa ‘t liket autentyk; nijsgjirrig; it boek stiet net by dyn bibliografy;

 

groetnis P.

 

Ja, it boek jout it prachtich byld fan Eises ‘Mijn tijd is de tijd van de Verlichting’.

De revolusjonaire ideeen broeie oeral yn Europa. De macht fan keningen, adel en tsjerke brokkelje of en dokter Struensee bringt de boeken fan Rousseau en Voltaire nei it keninklik hof fan Denemarken. Buten de muorren hearskje earmoede en sykte, binnen de morren striede de keningin en de liefdokter foar algemiene faksinaaje, parsefrijheid en ofskaffing fan liifstraffen.

 

Koartom : Yn alle opsichten in oanrieder !

1759 EEN DOORSNEDE VAN DE VERLICHTING

"Dit stikje ut 'e NRC is alde wyn yn nije sekken, dochs wol aerdich'

Groetnis Pier.

Goeie Pier,

Dank foar it artikel ut de NRC. In tige aerdich stik. Yn in resinsje oer 'Het jaar 1759' lies ik:

"In het jaar 1759 overleed Händel. Friedrich Schiller werd geboren en de broers Haydn componeerden elk hun eerste symfonie. Dat jaar scheerde een komeet langs de aarde. Daardoor werd het een bijzonder jaar. Het werd nl. een jaar waarin het denken van de mens veranderde. Paul Frentrop schreef daarover een boek. Een heel onderhoudend boek. Zeker lezen".

En dat sil ik seker dwaan. Ik keapje it hjoed noch.

Groetnis , Meinte.

 

In relatie met Lezing 4 : ' Wij trekken spoor van Verlichting' Baruch de Spinoza :'Natura Naturans': Een eeuwig veranderende wereld en Teilhard de Chardin: 'Kosmogenese' :evoluerend dynamisch heelal.
RELATIE ITALIAANSE EN FRIESE RENAISSANCE ONDERWERP VOOR LEEUWARDEN CULTURELE HOOFDSTAD 2018 ?

Hoe kan het dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die zo hartstochtelijk vecht tegen de Spaanse overheersing en voor de vrijheid, mee gaat doen aan de internationale slavenhandel? Hoe sussen kooplieden, huisvrouwen en dominees hun geweten tijdens de kerkdienst op zondag? Was Nederland de grootste en wreedste slavenhandelaar van het westelijk halfrond? Hebben wij onze prachtige Gouden Eeuw te danken aan de gekromde ruggen van miljoenen Afrikaanse slaven? Het zijn vragen die in talloze variaties worden gesteld wanneer het Nederlandse slavernijverleden ter sprake komt.
De auteur beschrijft de lange wordingsgeschiedenis van slavernij en slavenhandel. Wat het betekent voor mensen die tot slaaf worde

Volkskrant 20-10-2014:"2014 was al een echt Spinozajaar en nu is er op de valreep ook nog -een prachtig vormgegeven- boek over de filosoof bijgekomen".

FILOSOFIE voor het LEVEN

blz 125:

"Voor de oude Grieken was de ethica, de studie van het goede leven, onlosmakelijk verbonden met  de studie van de kosmos. Je kunt de praktische vragen naar de beste manier van leven niet scheiden van vragen omtrent de aard van de kosmos waarin je leeft."

Ook voor Eise Eisinga was studie van de kosmos, Eise, bouwmeester van het Planetarium, onlosmakelijk verbonden met Eise, bouwmeester van het Stadsarmenhuis en politicus.

Die onlosmakelijke verbondenheid komt ook tot uitdrukking in Eise Eisinga,Venster op de Verlichting en in 'Eise Vertelt' ruim 90 door Eise vertelde levensverhalen. 

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

04.02 | 17:40

Met meer dan normale nieuwsgierigheid gelezen en kennis van genomen. Mooi geschreven en bijzonder die imaginaire dialogen tussen de betrokkenen.
Ook de dialogen tussen personages uit verschillende tijdperken zijn goed neergezet. Wat een werk allemaal Mein

...
18.01 | 11:28

Een doordacht en inspirerend nawoord. Mooie verbanden heb je gelegd in korte treffende teksten.
Je hebt voor mij op overtuigende wijze aangetoond hoe Eise in allerlei opzichten een kind van de Verllichting was.
Je had me al gewezen op Pestalozzi en zijn

...
18.01 | 10:26

Fantastisch en nu een boek er van maken! Lijkt me leuk om te doen!

...
17.01 | 21:29

Een doordacht en inspirerend nawoord. Mooie verbanden heb je gelegd in korte treffende teksten.
Je hebt voor mij op overtuigende wijze aangetoond hoe Eise in allerlei opzichten een kind van de Verllichting was.

...
Je vindt deze pagina leuk